تهران، خیابان پاستور، خیابان اردیبهشت، کارگاه تولیدی دانیار